Algemene Voorwaarden Keybooks Publishing B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen, aankopen, donaties of anderszins transacties met Keybooks Publishing B.V. (hierna: Keybooks), gevestigd aan Kortenaerstraat 92, 2315 TP te Leiden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassingen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval
de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten
ten behoeve van Keybooks worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Keybooks ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Keybooks behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde, zonder mededeling of opgaaf van redenen aan te passen of te wijzigen.

 

Artikel 2. Doneren

2.1 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen via een eigen account bij Keybooks geld doneren ten behoeve van een project.

2.2 Donaties worden beheerd door Pay.nl

2.3 Pay.nl betaalt de donaties pas uit aan Keybooks wanneer het project gerealiseerd gaat worden en de financiering via het project 100% is.

2.4 wanneer een project tussen de 80% en 99% via de website van Keybooks heeft gefinancierd, krijgen alle donateurs een aangepast projectplan van Keybooks. Binnen 5 werkdagen kunnen donateurs laten weten of ze hun bijdrage willen laten staan of uit het project willen halen. Wanneer donateur voor de laatste optie kiest, dan kan hij/zij kiezen om 90% teruggestort te krijgen op zijn/haar rekening of 100% van het bedrag aan een ander project te doneren.

2.5 wanneer een project minder dan 80% financiering realiseert, dan kan de donateur kiezen om de donatie teruggestort te krijgen op zijn/haar rekening of 100% van het bedrag aan een ander project te doneren.

2.6 De kosten voor het terugstorten, ook via eventuele derde partijen, zijn volledig voor rekening van donateur.

2.7 Op alle onderdelen van een project rust copyright. Het is donateurs of derden dan ook niet toegestaan onderdelen hiervan, of het geheel, over te nemen, te kopiëren of anderszins te verspreiden, behalve met uitdrukkelijke toestemming van Keybooks.

2.7 Op de rechtsverhouding(en) tussen projecthouder en donateur zijn de artikelen 175 tot en met 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek) betreffende ‘schenking’ van overeenkomstige toepassing.
2.8 Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een donateur aan de projecthouder gedane donatie als door de projecthouder aangenomen, wanneer de projecthouder na van de donatie te hebben kennis genomen, deze donatie niet onverwijld heeft afgewezen.
2.9 De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Dit overeenkomstig artikel 46a t/m f van het Burgerlijk Wetboek 7, afdeling 9A: Overeenkomsten op afstand.

2.10 Indien voor een donatie geldt dat er BTW over betaald moet worden, is deze in de prijs verrekend.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Keybooks zijn vrijblijvend en Keybooks behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Keybooks. Keybooks
is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering
te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt
Keybooks dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Op de producten van Keybooks is het standaard herroepingsrecht van toepassing. De consument kan tijdens de bedenktijd zonder opgaaf van redenen gebruik maken van het herroepingsrecht. Het is Keybooks toegestaan te vragen naar de reden.

3.4 De bedenktermijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het in 3.3 beschreven  recht, bedraagt veertien (14) dagen.

3.5 De consument dient zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen veertien (14) dagen, na de melding aan Keybooks dat er van het herroepingsrecht  gebruik gemaakt wordt het product terug te sturen. Alle kosten hiervoor liggen bij de consument.

3.6 E-boeken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en
exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na
factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan
uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of
giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening
van Keybooks.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel
van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning
door Keybooks bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan
administratiekosten verschuldigd en indien Keybooks zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u
tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande
bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Keybooks om in plaats daarvan de daadwerkelijk
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Keybooks gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te
ontbinden. Ook is Keybooks gerechtigd een reeds verstrekte digitale dienst terug te vorderen.

4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Keybooks.

Artikel 5. Levering

5.1 Levering door Keybooks vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen
na bestelling, tenzij door Keybooks anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan
ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van
levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan
Keybooks. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt
genomen.

5.3 De leveringstermijn van producten die verband houden met een donatie ten tijde van het crowdfundingsproces gaat in zodra het crowdfundproject succesvol is afgerond, tenzij door Keybooks schriftelijk anders aangegeven.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige
overeenkomst aan Keybooks verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten
gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

6.2 Het aantal licenties dat bij een digitaal product hoort, wordt bepaald door Keybooks. Het staat Keybooks vrij dit aantal te allen tijde aan te passen, behalve indien anders overeengekomen.

6.3 Indien er sprake is van enige vorm van laakbaar gedrag door consument met betrekking tot het digitale product, behoudt Keybooks zich het recht voor om het digitale product terug te vorderen. Hiertegen kan consument schriftelijk in beroep gaan binnen dertig (30) dagen na terugvordering. Onder laakbaar gedrag wordt onder meer, maar niet daartoe beperkt, bedoeld: het aanbieden van het digitale product aan derden, doorverkoop van het digitale product en iedere poging het digitale watermerk te verwijderen.

6.4 Naast de in artikel 6.3 genoemde vordering zal bij laakbaar gedrag ook het Nederlands recht worden toegepast.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Keybooks
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Keybooks garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.
Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en
gemotiveerd aan Keybooks te melden.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Keybooks
de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe
producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het
product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Keybooks te retourneren en de overeenkomst te
ontbinden. Door Keybooks terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30)
dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw
rekening. Producten die behoren tot de tegenprestatie van een donatie ten tijde van het crowdfundproces zijn hiervan uitgezonderd.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en Keybooks, dan wel tussen Keybooks en derden, voor zover betrekking hebbend op
de relatie tussen u en Keybooks, is Keybooks niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn
van opzet of grove schuld van Keybooks.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Keybooks in geval van overmacht
het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen
en zulks zonder dat Keybooks gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Keybooks kan worden
toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Keybooks schriftelijk opgave doet van een adres, is Keybooks gerechtigd aan dat
adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Keybooks schriftelijk opgave doet van een ander
adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Keybooks gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van
deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van
deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Keybooks deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst
met Keybooks in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling
komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Keybooks vast te stellen nieuwe
rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Keybooks is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 Keybooks is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.

 

Geschreven op 27 november 2014 door dev2